СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

Програми и проекти

      

                                                                       BG05M2OPOO1-2.012-0001

                                                                „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

 


    

                                           Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

 


                                                        ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

1.Групи

1.1. За занимания по интереси

1.2. За преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература 

1.3. За преодоляване на обучителни затруднения по математика  

2. Съвет

2.1. Състав

2.2. ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА СЪВЕТ "ТВОЯТ ЧАС " ПРИ СУ „ПЕТКО РОСЕН“ – БУРГАС

2.3. Механизъм