СУ "Петко Росен"

Училищни документи за учебната 2022-2023 година

 

График на дейностите по обща подкрепа за превенция на обучителните затруднения през I срок на учебна 2022/ 2023 година 

График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с ученици, които се провеждат извън редовните часове, I-ви учебен срок 2022/2023 година

График за провеждане на часа за консултиране на родители и водене на училищната документация от класния ръководител за I-ви учебен срок 2022/ 2023 година

График за дежурни учители по време на междучасие за I-ви учебен срок

Училищни документи за учебната 2022-2023 година

 

Училищни документи за учебната 2021-2022 година