СУ Петко Росен

Училищни документи

 

Училищни документи за учебната 2020-2021 година

  • Правилници

Вътрешни правила за мерките за сигурност на личните данни

Правилник за устройството и дейността на СУ "Петко Росен" Бургас

Правилник за вътрешния трудов рeд

Годишен план за организиране на учебната дейност в СУ,,Петко Росен“ гр. Бургас за учебната 2018/2019 г.

Механизъм за оказване на ОПЛР на ученици в риск от отпадане в СУ,,Петко Росен“ гр. Бургас за учебната 2018/2019 г.

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в СУ "Петко Росен" - Бургас

Правилник за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/ 2019 година

 Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност

  • Образци на документи

- Заявление за записване на ученик от 2-7 клас

- Молба за издаване на удостоверение за преместване

  • Училищни учебни планове 2020/2021

Първи клас

I-A

I-Б

I-В

 Втори клас

II-A

II-Б

II-В

II-Г

Трети клас

III-A

III-Б

III-В

III-Г

Четвърти клас

IV-A

IV-Б

IV-B

IV-Г

Пети клас

V-A

V-Б

V-B

V-Г

Шести клас

VI-A

VI-Б

VI-В

VI-Г

Седми клас

VII-A

VII-Б

VII-В

 Осми клас  

VIII-A

Девети клас

IX-A

Десети клас

X-A

Единадесети клас

XI-A

 

 

  • Графици

График консултации

График СИП и ФУЧ

График класни работи - първи срок

График за провеждане на контролни работи- първи срок

График за провеждане на ЧК

График за провеждане на БДП

График за провеждане на изпити за самостоятелна форма на обучение