СУ "Петко Росен"

Завършване на XII клас през учебната 2021- 2022 година

ЗАВЪРШВАНЕ НА ХІІ КЛАС - УЧЕБНА 2021/2022 Г.

Нормативна уредба

Закон на предучилищното и училищното образование (ЗПУО) Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО)

Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

 

ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ, ДОКУМЕНТИ

 

Чл. 125. ЗПУО Ученик от XII клас, който има годишна оценка "слаб (2)" по един или по няколко учебни предмета или модула и не се е явил или не е положил успешно изпити за промяна на оценката, не повтаря класа. Той може да се явява на изпити за промяна на оценката без ограничения на броя изпитни сесии при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

 

Чл. 34. Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

(10) Учениците от ХII клас, които имат оценка слаб (2) по учебни предмети, изучавани в задължителните или в избираемите учебни часове, на редовните поправителни сесии и/или на допълнителната поправителна сесия по ал. 9 или не са се явили на поправителни изпити, могат да се явяват на поправителни изпити и на допълнителна януарска поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището.

Чл. 132. ЗПУО

(1) Учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават зрелостници и придобиват право да се явят на държавни зрелостни изпити и на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

(3) Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява професионална подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература и на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията.

Чл. 133. ЗПУО

 • Придобиването на средно образование се удостоверява с диплома за средно образование, в която се вписва и общият успех. Дипломата за средно образование е окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение.
 • Зрелостниците по чл. 132, ал. 3 освен диплома за средно образование получават и свидетелство за професионална квалификация. При условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение те получават и свидетелство за правоспособност за професиите, за които се изисква такава.
 • По свое желание лицето може да получи европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация и/или приложение към дипломата за средно образование на чужд език – английски, френски или немски.

Чл. 134. ЗПУО

 • Задължителният държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература се полага върху учебно съдържание, изучавано в задължителните учебни часове във втория гимназиален етап на средно образование.

 

             (3) Държавният изпит за придобиване на професионална квалификация по чл. 132, ал. 3 се полага при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.

 

Чл. 135. ЗПУО

(1) По свое желание зрелостникът може да положи и до два допълнителни държавни зрелостни изпита по избрани от него учебни предмети измежду учебните предмети Български език и литература, Чужд език - английски, френски, немски, италиански, испански или руски, Математика, Информационни технологии, Физика и астрономия, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизации, География и икономика и Философия.

(3) В случай че избраният учебен предмет по ал. 1 не е изучаван от ученика като профилиращ, държавният зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание, изучавано в задължителните учебни часове в средната степен на образование.

 

Чл. 138. ЗПУО

 • Зрелостник, който не се е явил или не е положил успешно някои от изпитите по чл. 132, ал. 2 или някои от изпитите по чл. 132, ал. 3, по свое желание получава удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование, което дава право на професионално обучение. Удостоверението за завършен втори гимназиален етап не дава право за продължаване на образованието.
 • Зрелостник, който не се е явил или не е положил успешно допълнителен държавен зрелостен изпит, придобива средно образование, ако е положил успешно задължителните държавни зрелостни изпити, съответно държавния изпит за придобиване на професионална квалификация. В тези случаи в дипломата за средно образование се вписват само успешно положените допълнителни държавни зрелостни изпити.
 • Зрелостниците по ал. 1 може да се явяват на държавни зрелостни изпити и на държавния изпит за придобиване на квалификация по професия без ограничение на възраст и на брой изпитни сесии при спазване на юридическите актове, действащи към момента на явяването.
 • Зрелостниците по ал. 1 полагат само задължителния държавен зрелостен изпит или държавния изпит за придобиване на квалификация по професия, който не са положили успешно. …
 • Зрелостник, положил успешно само държавния изпит за придобиване на квалификация по професия, получава свидетелство за професионална квалификация. При условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение може да получи и свидетелство за правоспособност.

 

Чл. 36. ЗПОО

(1) Държавният изпит за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията, се провежда по национална изпитна програма в съответствие с държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия.

(3) В съответствие със съдържанието на националната изпитна програма държавният изпит в частта по практика на професията се провежда по индивидуални задания.

 

Чл. 38. ЗПОО

 • Завършено професионално образование се удостоверява със:
 1. диплома за завършено средно образование;
 2. свидетелство за професионална квалификация. (ЗПОО)

Чл. 48. Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите

Снимките за документи, в които това е предвидено, са цветни в анфас, на матирана хартия и трябва да съответстват на възрастта на притежателя към момента на издаване на документа. Снимките следва да отговарят на изискванията на приложение № 5 към чл. 9, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи, приет с ПМС № 13 от 2010 г.

 

ОКОНЧАТЕЛНИ ОЦЕНКИ, ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКА

От Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 

Чл.30. (1) Окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на средно образование се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки по учебния предмет, изучаван във втория гимназиален етап в задължителните и в избираемите учебни часове, ….

 • Окончателните оценки при завършване на средно образование по учебните предмети, които се изучават само в един клас от втория гимназиален етап, са годишните оценки за съответния клас.
 • Не се формира окончателна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт, …, в случаите по чл. 23, ал. 10, когато ученикът е освободен и през двата срока на всички класове от втория гимназиален етап и не е формирана годишна оценка за нито един от класовете на етапа, а в задължителната училищна документация се записва "освободен".
 • В случаите по чл. 23, ал. 10, когато не е формирана годишна оценка за един или повече класове на гимназиалния етап, окончателната оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт:
 1. е годишната оценка по учебния предмет - когато предметът е изучаван само в един от класовете на етапа;
 2. се формира с точност до 0,01 като средноаритметична от оформените годишни оценки по учебния предмет за класовете, в които той е изучаван.

(7) Наред с окончателните оценки по ал. 1 в дипломата за средно образование се вписват в точки и в оценки и резултатите от успешно положените държавни зрелостни изпити по чл. 134 и 135 ЗПУО.

 

 

Чл. 35. (1) Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия …. за ХII клас. – (Сесията за промяна на оценката е 13 и 16 май 2022 г.)

 • Изпитът за промяна на годишната оценка по учебен предмет или модул се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас.
 • За полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от годишната си оценка, формирана по реда на чл.
 • Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на годишна оценка по ал.
 • Изключение по ал. 4 се допуска за ученик от ХII клас, който има годишна оценка слаб (2) по един или по няколко учебни предмета или модула - може да се явява на изпити за промяна на оценката без ограничения на броя изпитни сесии.
 • Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на годишна оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове…..

 

Чл. 36. (1) Изпитите за промяна на окончателна оценка при завършване на .. втория гимназиален етап се провеждат след приключване на учебните занятия … за ХII клас. – (Сесията за промяна на оценката е 13 и 16 май 2022 г.)

 • Изпитът за промяна на окончателната оценка по учебен предмет или модул се полага върху учебното съдържание, включено в учебните програми по съответния учебен предмет или модул за съответните класове от етапа (т.е. 11 и 12 клас).
 • За полагането на изпит за промяна на окончателната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от окончателната си оценка, формирана по реда на чл. 29, съответно на чл.
 • Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на окончателната оценка.

 

 • Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на окончателната оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове, ….
 • За промяната на окончателната оценка по учебен предмет, който се изучава само в един клас първия или съответно втория гимназиален етап, се допуска само изпит за промяна на годишната оценка.

 

 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА УСПЕХА ОТ ДИПЛОМАТА

От Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 

Чл. 31. Общият успех в дипломата за средно образование се формира като средноаритметична оценка с точност до 0,01 от средноаритметичните оценки, вписани като окончателни оценки по чл. 30, ал. 1 и 2 по учебните предмети, изучавани в задължителните часове, и от средноаритметичните оценки, вписани като окончателни оценки по чл. 30, ал. 1 и 2 по учебните предмети, изучавани в избираемите часове.

 

 

 

ВАЖНИ ДАТИ ДЗИ и ДКИ

 

 • Български език и литература - 18 май 2022 г., начало 8.30 часа
 • Втори държавен зрелостен изпит - 20 май 2022 г., начало 8.30 часа
 • Провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията) - до 06 юни 2022 г.
 • Държавен зрелостен изпит по желание: от 26 май до 3 юни 2022г.
 • Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистрирането им в софтуерния продукт - от 03 февруари до 18 февруари 2022 г.
 • при класните ръководители
 • Допускане до държавни зрелостни изпити - до 17 май 2022 г.
 • Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища и зали до 17 май 2022 г.
 • Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ – до 17 май 2022 г.
 • Оценяване на изпитните работи от ДЗИ – от 20 май до 06 юни 2022 г.
 • Обявяване на резултатите от ДЗИ - до 08 юни 2022 г.