СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

ПРОЕКТИ 2020/2021

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

  •  "Зная, мога и успявам", ръководител Петя Георгиева
  • "Учим заедно български език", ръководител Теодора Божанова
  • "Eзик свещен", ръководител Ангелина Едрева

 

 

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“