СУ "Петко Росен"

Прием в I-ви клас 2024-2025г.

 

 

   

      Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

предоставяме Ви следната полезна информация и напомняме, че електронната система за записване в I-ви клас ще бъде активна в 8:00 часа на 14.05.2024 г. на следния линк: https://www.uburgas.org/

 

 

 

 ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

 Приемът за деца I клас в учебни заведения на територията на Община Бургас се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закон за предучилищното и училищното образование, Наредба № 10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката и Наредба за финансиранетоо на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017г.

I. Организация на приема в първи клас в учебните заведения:

1. Прием на деца в І клас се извършва чрез подаване на заявление от родителите по електронен път или с регистриране в електронната система в едно от желаните от родителите учебни заведения.

2. Заявления за постъпване в учебните заведения се подават от 14.05.2024г. до 24.05.2024г.

3. Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва на 03.06.2024г. на електронната страница за прием в профила надетето. Справка с резултатите от класирането, изготвена при спазване на действащите разпоредби на законодателството в областта на защитатана личните данни, се поставя и на видно място в съответното учебно заведение.

4. Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано от 05.06.2024г. до 12.06.2024г. на място в съответното учебно заведение, където са приети.

5. Свободните места след първо класиране се обявяват на 18.06.2024г.

6. Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при второ класиране в срок от 19.06.2023г. до 24.06.20224г. чрез електронната система за записване или като подадат Заявление по образец в учебното заведение. Тези родители, които не са подали заявление за прием в учебно заведение, могат да го направят през този период.

7. Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на 28.06.2024г., като записването на приетите деца се извършва от 02.07.2024г. до 09.07.2024г.

8. Обявяването на останалите свободни места след второ класиране се извършва на 11.07.2024г.

9. Критерии за класиране:

Класирането при прием на деца в І клас в учебни заведения се осъществява на база точкова система.

      Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в учебното заведение. На място трябва да се представят всички необходими документи (оригинали), доказващи съответните предимства. Не се изисква представянето или доказването на вече събрани или създадени данни от първичен или централен администратор на данни. В случай, че от представените документи и служебно събрани данни не се удостоерят декларираните от заявителя предимства, детето няма да бъде записано в учебното заведение. Родителите на децата, на които е отказан прием, са длъжни в периода, определен за корекции, да актуализират точните обстоятелства. Ако не го направят, промяната ще бъде извършена по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране.

      Заявеният в Регистрационния талон от родителите адрес на местоживеене на детето се проверява по служебен ред. Ако декларираният в Регистрационния талон адрес не съвпада с адреса, подаден от ГРАО, детето не се записва. Родителите са длъжни в периода, определен за корекции, да актуализират адреса. Ако не го направят, адресът ще бъде променен по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране с правилния адрес.

 

Основни критерии:

Точки:

Група 1: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее над 3 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием

300 т.

Група 2: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее между 1 и 3 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием

200 т.

Група 3: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее под 1 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием

100 т.

Група 4: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, който е извън съответния прилежащ район към училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием

1 т.

 

Допълнения към основните критерии:

1) Деца, чиито брат или сестра до 12-годишна възраст (към датата на подаване на заявлението) са ученици в избраното училище, се разпределят в Група 1, независимо от постоянния/настоящия им адрес. Допълнително към това се начисляват и 30 допълнителни точки.

 

Допълнителни критерии:

Точки:

1.  Дете, завършило подготвителна група в избраното училище

18 т.

2.   Дете с трайни увреждания над 50%

16 т.

3.   Дете с един или двама починали родители

14 т.

4.  Дете, чиито брат или сестра над 12-годишна възраст (към датата на подаване на заявлението) са ученици в избраното  училище

 

12 т.

5. Дете от многодетно семейство (с три или повече деца)

 

10 т.

6. Дете със СОП

 

1 т.

7. Дете-близнак

 

1 т.

 

Критерии на база избор на училище:

 • за първо желано училище – 8 точки;
 • за второ желано училище - 7 точки;
 • за трето желано училище - 6 точки;
 •  за четвърто желано училище - 6 точки;
 •  за пето желано училище - 6 точки

 

Сумата на точки от всички критерии се използва за база за изчисление на пълния брой точки за всяко избрано училище. Ако след прилагане на критерии за класиране броят на децата, получили равен брой точки, надвишава броя на местата в съответното училище, децата се класират по реда на регистрация в електронната система.

 

През учебната 2024/ 2025 година класни ръководители на паралелките от I -ви клас ще са госпожа Ирена Михалева, госпожа Петя Георгиева и госпожа Теодора Божанова.

Разширена подготовка: 

 • Математика;
 • Български език;
 • Информационни технологии;
 • Английски език.

Допълнителна подготовка:

 • Руски език;
 • Френски език;
 • Леголенд
 • Хореография;
 • Изобразително изкуство;
 • Миниспорт (минифутбол, минибаскетбол и миниволейбол)

 

Часовете по разширена и допълнителна подготовка са проектно предложение и търпят промяна при заявен интерес от страна на родителите на бъдещите първокласници.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=fUeX9aTeKkU