СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

Съгласно заповед № РД-01-220/08.04.2021г. на министъра на здравеопазването, Ви уведомяваме, че от понеделник 12.04.2021г. в присъствена среда се обучават начаен етап от I до IV-ти клас, VII, VIII, IX, X, XI и XII клас. В ОРЕС остават паралелките от V и VI-ти клас.
Обучението в присъствена и е-среда се възобновява по утвърденото седмично разписание за II-ри учебен срок и утвърдените дневни разписания в присъствена и е-среда.