СУ "Петко Росен"

Уважаеми родители и ученици, информираме Ви относно:

-нормата на чл. 5б от Закона за закрила на детето за предлагането и продажбата на деца на алкохолни напитки, райски газ, наркотични вещеста, тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушени, различни от тютюневи изделия;

Чл. 5б (3) Забранява се предлагането и продажбата на алкохолни апитки, тютюневи свързани с тях изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, на деца;

Чл.5б(4) Забранява се употребата от деца на алкохолни напитки, тютюневи свързани с тях изделия, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия и диазотен оксид (райски газ);

- спазването на изискването за „вечерен час“, регламентирано в чл.8 от Закона за закрила на детето и чл. 5а от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, според родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи следва да го придружават на обществени места след 20:00ч., ако детето не е навършило 14 годишна възраст, а ако е навършило 14 години, да го придружават на обществени места след 22:00ч. или да осигуряватпълнолетно дееспособно лице за придружител, като удостоверяват това му качество с декларация по образец;

- недопускането на деца до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални зали или игрални казина, съгласно разпоредбата на чл.6 от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места.