СУ "Петко Росен"
Иновативно училище

Иновативно училище

Решение №472/09.07.2018г. на Министерски съвет

Описание на иновацията:

ОТ КЛАСНАТА СТАЯ В УЧИЛИЩЕ КЪМ КЛАСНАТА СТАЯ НА ЖИВОТА

Цел: Придобиване на полезни умения, особено практически насочени, осигуряващи възможности за самостоятелен и независим живот на учениците и в същото време да обогати .

Съдържание: Иновативните елементи са по отношение на съдържанието на обучението по Човекът и обществото: глобалните теми; знанията, уменията и компетентностите като очаквани резултати от обучението; новите понятия. Те разширяват и надграждат съдържанието на обучението за общообразователна подготовка за III клас и включват разнообразие от теми и дейности, чрез които и на практическа основа се усвояват базисни знания, умения и отношения по предмета. Включват се нови глобални теми: Българските земи- огнище на най-древни култури, Технологии и предприемачество, Назад във времето, Изобритателния дух на българина, Млад краевед, Природни забележителности в родния край, Защитени животни и растения.

Организация:
За III клас:
Иновативните елементи се планират в 128 часа годишно: всяка седмица в модул по 2 часа Избираеми учебни часове по Човекът и обществото и 2 часа Факултативни учебни часове по Човекът и обществото.

Материали и продукти