СУ Петко Росен

Страницата е в процес на актуализация за учебната 2019/2020 година

  • Планове и програми

1. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване надецата и учениците от уязвими групи в СУ "Петко Росен".

2. Програма за превенция на ранното напускане на училище.

3. Стратегия за развитие на СУ "Петко Росен".

4. Годишен план за организиране на учебната дейност.