СУ Петко Росен

Училищни документи

Страницата е в процес на актуализация за учебната 2018/2019 година.

  • Правилници

Вътрешни правила за мерките за сигурност на личните данни

Правилник за устройството и дейността на СУ "Петко Росен" Бургас

Правилник за вътрешния трудов рeд

Годишен план за организиране на учебната дейност в СУ,,Петко Росен“ гр. Бургас за учебната 2018/2019 г.

Механизъм за оказване на ОПЛР на ученици в риск от отпадане в СУ,,Петко Росен“ гр. Бургас за учебната 2018/2019 г.

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в СУ "Петко Росен" - Бургас

Правилник за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/ 2019 година

  • Планове и програми

Програма за провеждане на празника на училището на 15.10.2018 г.

План за обща подкрепа на личностното развитие на учениците в СУ „Петко Росен“- Бургас за учебната 2018/2019 год.   

Програма за предоставяне на равни възможности и за преобщаване на децата и учениците от уязвими групи в СУ „Петко Росен“- Бургас за учебната 2018/2019 год.

  • Заповеди и наредби

Заповед пропускателен режим 2018/2019 г.

Заповед пропускателен режим

 

  • Образци на документи

- Заявление за записване на ученик от 2-7 клас

- Молба за издаване на удостоверение за преместване

  • Училищни учебни планове

- Учебни планове 1 клас

- Учебни планове 2 клас

-Учебни планове 3 клас

- Учебни планове 5 клас

- Учебни планове 6 клас

- Учебни планове 7 клас

- Учебен план 8 и 9 клас

 

  • Графици

График консултации

График СИП и ФУЧ

График класни работи - първи срок

График за провеждане на контролни работи- първи срок

График за провеждане на ЧК

График за провеждане на БДП

График за провеждане на изпити за самостоятелна форма на обучение

  

  •  Списък на учебниците за 2018- 2019 година

Учебници VIII клас

Учебници IX клас

Учебници Х клас

Учебници ХI клас

Учебници ХII  клас