СУ Петко Росен

Седмично разписание първи срок 2019/ 2020 год. 1-4 клас

    1 Б 1 В  1 Г 2 Б 2 В 2 Г
понеделник 1 Български език  Mатематика Български език  Mатематика математика ИТ ИУЧ музика Български език
2 Български език  Български език  Български език  Български език  Английски език български език  Български език Български език
3 Mатематика Български език  Mатематика Български език  Български език  математика Математика математика
4 Tехн. и предприем. ФВС Музика Tехн. и предприем. Български език  Технологи и пред. ИТ - ИУЧ изобр. изкуство
5 ФВС ИТ- ИУЧ   ФВС технол. и предприем. Английски език    
6                
вторник 1 Математика Български език  Български език  Математика Български език  математика Български език математика 
2 Български език  Български език  Български език  Български език  Български език  български език  Български език английски език
3 Изобор. изкуство Mатематика Математика Музика математика български език  математика  Български език
4 Изобор. изкуство Изобор. изкуство ФВС ИТ- ИУЧ музика  музика изобр. изкуство Български език
5   Изобор. изкуство ИТ- ИУЧ   ФВС Английски език ФВС музика
6                
сряда 1 Mатематика Български език  Математика Български език  математика  Български език  музика ИТ ИУЧ
2 ИТ- ИУЧ Български език  Български език  Български език  Български език  Български език  Български език  математика 
3 Български език  Mатематика Tехн. и предприем. ФВС Български език  математика Български език  Български език
4 Български език  ФВС ФВС Математика изобр. изкуство изобр. изкуство математика Български език
5 ФВС           Английски език ФВС
6                
четвъртък 1 Математика Български език  Български език  Български език  математика  математика бългаски език  математика
2 Български език  Математика Български език  Български език  Английски език български език  бългаски език  Български език
3 Български език  Tехн. и предприем. Mатематика Mатематика Български език  български език  математика ФВС
4 Музика Музика Изобр. изкуство Изобр. изкуство ИТ ИУЧ музика  Английски език технологии и пред.
5     Изобр. изкуство Изобр. изкуство музика  ФВС технологии и пред. Английски език
6                
петък 1 Музика Музика Музика Музика ФВС ФВС ФВС музика 
2 Околен свят Околен свят Околен свят Околен свят околен свят  околен свят  околен свят  околен свят 
3 Околен свят ИУЧ Околен свят ИУЧ Околен свят ИУЧ Околен свят ИУЧ околен свят ИУЧ околен свят ИУЧ околен свят ИУЧ околен свят ИУЧ
4 Околен свят ИУЧ Околен свят ИУЧ Околен свят ИУЧ Околен свят ИУЧ околен свят ИУЧ околен свят ИУЧ околен свят ИУЧ околен свят ИУЧ
5                
6                

 

    3 А 3 Б 3 В 3 Г 4 А 4 Б 4 В 4 Г 4 Д
понеделник 1 Човек и природа Български език математика математика български език математика  български език Английски език български език
2 български език Български език български език Български език математика Английски език български език музика  български език
3 български език математика български език Човек и природа Английски език български език компютърно моделиране български език математика 
4 Английски език човек и природа Английски език Английски език музика  български език математика  български език Човек и общество
5 математика Физическо възпитание Техн. и пред физическо възп изобр. изкуство техн и предприемачество музика  математика  музика 
6 музика     комп.  моделиране          
7                  
вторник 1 математика математика български език Български език физ. възпитание компютърно моделиране математика  човек и общество Български език
2 техн. и пред английски език български език Български език математика български език български език математика физ. възпитание
3 български език Български език математика Английски език Английски език музика  български език Български език компютърно моделиране
4 български език Български език Човек и природа математика Български език математика  английски език изобр. Изкуство Български език
5 ФВС музика Английски език ФВС Български език човек и общество изобр. Изкуство английски език математика
6   комп моделиране  ФВС музика техн. и предприемачество физ. възп физ. възп физ. възп музика 
сряда 1 Английски език Български език Български език Български език математика Български език човек и природа математика Английски език
2 математика Български език Български език Български език музика  Английски език български език Български език физ. възпитание
3 български език Английски език музика английски език Български език математика математика Български език математика
4 Човек и общество математика математика математика Български език музика  Английски език технологии и предприемачество Български език
5 комп. моделиране  музика Човек и общество техн. и пред Английски език български език физ. възпитание човек и природа техн и предприемачество
6 ФВС техн. и пред физическо възп   човек и природа човек и природа техн и предприемачество физ. възпитание човек и природа
четвъртък 1 математика български език музика Български език физ. възп Английски език български език Български език Български език
2 Английски език математика български език музика математика Български език български език Български език математика
3 български език Английски език комп. моделиране Български език български език Български език математика музика  Английски език
4 български език Човек и общество Английски език математика български език математика човек и общество Английски език физ. възпитание
5 музика физическо възп Човек и общество Човек и общество човек и общество физ. възп физ.възпитание математика Български език
6                  
петък 1 изоб. изкуство изоб. изкуство изоб. изкуство изоб. изкуство математика изоб. изкуство английски език физ. възпитание изобр. Изкуство
2 изоб. изкуство изоб. изкуство изоб. изкуство изоб. изкуство физ. възпитание изобр. Изкуство музика  компютърно моделиране английски език
3 Човек и общество  Човек и общество  Човек и общество  Човек и общество  изоб. изкуство човек и природа човек и природа човек и природа човек и природа
4 Човек и общество ИУЧ Човек и общество ИУЧ Човек и общество ИУЧ Човек и общество ИУЧ човек и природа ИУЧ човек и природа ИУЧ човек и природа ИУЧ човек и природа ИУЧ човек и природа ИУЧ
5 Човек и общество ИУЧ Човек и общество ИУЧ Човек и общество ИУЧ Човек и общество ИУЧ човек и природа ИУЧ човек и природа ИУЧ човек и природа ИУЧ човек и природа ИУЧ човек и природа ИУЧ
6           човек и природа ИУЧ човек и природа ИУЧ човек и природа ИУЧ човек и природа ИУЧ